Harmonogramy odbioru odpadów

 Harmonogramy odbioru odpadów w roku 2020/2021

1. Harmonogram do pobrania 2021

2. Informacja ogólna 2021 do pobrania

 

 

 

 

Harmonogram Gminy do pobrania 2020

 

Harmonogram Leśnej Podlaskiej do pobrania 2020

 

Informacja

Pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesję do godziny 7.00

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Leśna Podlaska czynnej od 7.15 do 13.00 od poniedziałku do piątku lub na rachunek bankowy Gminy Leśna Podlaska

Nowy rachunek bankowy do wpłat: Nr 81 8037 0008 0550 1544 2000 0460

tytułem: opłata za odpady, imię i nazwisko

 

Informujemy, że zgodnie z art. 6m. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r, poz. 2010 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. liczby osób zamieszkujących na nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zmiana liczby osób zamieszkujących rozumiana jest jako narodziny bądź zgon członka rodziny, jak również wprowadzenie się lub wyprowadzenie osób zamieszkujących na terenie nieruchomości.