Harmonogramy odbioru odpadów

 Harmonogramy odbioru odpadów w roku 2020

 

Gmina I to miejscowości Ossówka, Ossówka-Kolonia, Witulin–Kolonia, Mariampol, Bukowice- Kolonia, Bukowice, Nosów, Nosów- Kolonia, Klukowszczyzna

Gmina niesegregowane I

Gmina segregowane I

Gmina II to miejscowości Worgule, Stara Bordziłówka, Droblin, Nowa Bordziłówka, Ludwinów, Witulin, Zaberbecze, Jagodnica

Gmina niesegregowane II

Gmina segregowane II

Leśna Podlaska niesegregowane

Leśna Podlaska segregowane

zasady segregacji

Pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesję do godziny 7.00

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarza tj. do 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca i 15 października w kasie Urzędu Gminy Leśna Podlaska czynnej od 7.15 do 13.00 od poniedziałku do piątku lub na rachunek bankowy Gminy Leśna Podlaska

 

Nowy rachunek bankowy do wpłat Nr 81 8037 0008 0550 1544 2000 0460

 

tytułem: opłata za odpady, imię i nazwisko

Informujemy, że zgodnie z art. 6m. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r, poz. 2010 z późn. zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. liczby osób zamieszkujących na nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zmiana liczby osób zamieszkujących rozumiana jest jako narodziny bądź zgon członka rodziny, jak również wprowadzenie się lub wyprowadzenie osób zamieszkujących na terenie nieruchomości.